(Lithuanian) Įstaigos istorija

Labai paini ir įdomi lopšelio veiklos istorija, kurią papasakojo nuo atidarymo dirbantys darbuotojai. Kalba, kad pirma ikimokyklinė įstaiga galėjo veikti nuo 1947 m. Tuo metu vaikai į lopšelį buvo priimami nuo 1 m. Mažesnių nepriimdavo dėl labai prastų darbo sąlygų. Darželis buvo atskiras pastatas, bet ne ką geresnis už lopšelio. Pasakoja Julija Vištartaitė: ,,Lietus lijo, langai išpuvę, daug pinigų reikėjo remontui, bet niekas jų neskyrė”. Roželė pasakojo, kad vandens nešdavosi iš pastato, esančio kitoje gatvės pusėje. Skalbinius virindavo ant krosnies. Žaislus ir priemones važiuodavo vadovas parsivežti iš Kauno, Vilniaus. Vadovai lopšelio ir darželio nesikeitė. Vedėja Stefa Kmitienė išdirbo 25 m., Teresė-Petronėlė Marcinkevičienė išdirbo 20 m. 1961-1962 m., kai Priekulėje naikino karinį komisariatą, patalpos atiteko lopšeliui. Pirmame aukšte įsikūrė įstaiga, o antrame aukšte gyveno šeimos. Kaip pamena Teresė-Petronėlė Marcinkevičienė, kartais iš namų atnešdavo nusilpusius 2-3 mėn. vaikučius. Jai yra tekę daryti tokiems mažiems kūdikėliams kraujo perpylimus čia pat lopšelio patalpoje.

1978 m. kovo mėn. Priekulės mieste buvo atidarytas naujas lopšelis-darželis, tuometinėje Daržų g. 11, dabar Lietuvininkų g. 11, kurį galėjo lankyti 155 vaikai. Naujame pastate veikė 7 grupės: 3 lopšelio ir 4 darželio. Pirmą kartą lopšelis ir darželis buvo sujungtos į vieną įstaigą. Dėl darbo vietų problemų neiškilo. Ankščiau dirbę skirtingose darbovietėse žmonės galėjo tęsti darbą. Įstaigai vadovavo vedėja Irena Blytuškina.

Iki 1994 metų buvo labai didelė vadovų kaita. Pasikeitė 8 vadovai. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu, esant nestabiliai ekonominei padėčiai, mūsų įstaiga atsidūrė kryžkelėje. Vaikų skaičiaus svyravimą lėmė įvairių įstatymų pasikeitimai. Buvo momentas, kai tėvai gaudavo apie 18 litų už vaiką, kuris nelanko ikimokyklinės įstaigos. Toks pinigų dalinimas užkrėtė daugelį tėvų, jie pradėjo atsiimti savo vaikus iš ikimokyklinės įstaigos.

1993 m. liko tik dvi grupės. Ieškota būdų, kad būtų atidarytos dvi specialiosios grupės vaikams, turintiems įvairių kalbos ir judėjimo sutrikimų, įvesti logopedo ir spec. pedagogo etatus.

1994 m. konkurso tvarka į vedėjos pareigas buvo paskirta Irena Skrabienė. Ji perėmė įstaigą su veikiančiomis keturiomis grupėmis. Vadovaujant vedėjai ir atsiradus  įstatymui dėl mokesčių panaikinimo socialiai remtinų šeimų vaikams bei mokesčio už darželį sumažinimo iki pusės sumos šeimoms, kurios augina tris ir daugiau vaikų, bendras vaikų skaičius pradėjo augti. Tais pačiais metais vedėjos iniciatyva buvo atidarytos dar dvi grupės. Atsirado daugiau darbo vietų ir įvestas vyr. auklėtojos etatas. 1998 m. rugsėjo mėn. atidaryta septinta grupė ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Nuo 1997 m. pradėta kurti jauki, estetiška, vaikų kūrybą, vaizduotę, saviraišką skatinanti aplinka, paremta lietuvių liaudies etninės kultūros pagrindais

2000 m. uždaryta logopedinė grupė, o vaikai su kalbos sutrikimais integruoti į bendrąsias grupes.

2006 m. uždaryta specialioji grupė. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, sutrikimų, integruoti į bendrąsias grupes.

Nuo 2005 m. sausio 1d. įstaigai suteiktas ūkinis – finansinis savarankiškumas.

Lopšelis-darželis vienintelė ikimokyklinė įstaiga Priekulės mieste. Čia ugdomi ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai iš miestelio ir aplinkinių kaimų. Siekiant padėti šeimai pažinti ir perimti lietuvių tautos istorinį bei kultūrinį palikimą, ugdymas vyksta per pasirinktą etninės kultūros kryptį, kuri neatskiriamai susijusi su Priekulės miesto istorija, gamta, krašto papročiais ir tradicijomis. Palaikomi dalykiniai ryšiai su socialinių paslaugų centru, vidurinės, muzikos ir specialiąja mokyklomis, kultūros namais. Pagrindinis tėvų ir pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo principas – viskas, kas daroma, daroma vaikų labui. Tėvai yra nuolatinai rėmėjai ir pagalbininkai ugdomosios aplinkos kūrime. Kartu su jais lopšelyje-darželyje stengiamės sukurti jaukią, estetišką aplinką, kad vaikui būtų elementarios sąlygos pasireikšti gebėjimams, kūrybai, bendravimui, aktyviai veiklai.

Jau tradicija tapo vakarojimai su močiutėmis. Susikūrė aktyvių močiučių klubas ,,Močiutės skrynia”, kurios su malonumu sutinka susitikti su ugdytiniais ir pedagogais, papasakoti apie šeimos tradicijas, papročius.

Užgavėnių šventė, kurios metu darbuotojai linksmina ir džiugina savo apsilankymu ne vieną priekuliškį. Patys darbuotojai kuria originalias, šiai progai skirtas kaukes.

Nuo 2005 m. lopšelis-darželis yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai” narys.

Ypatingas dėmesys buvo ir tebėra kreipiamas priešmokykliniam ugdymui, bendradarbiavimui su mokykla. Tuo tikslu kasmet vykdomas  projektas ,,Kaip palengvinti vaiko perėjimą iš darželio į mokyklą”. Vaikas stebimas, renkami duomenys apie jo pažangą, sudaromos individualios ugdymo programos specialiųjų ugdymosi turintiems vaikams.

Lopšelio-darželio pedagogai vaikus ugdo etninės kultūros dvasia pagal rėdos rato natūralų sukimąsi, kuria jaukią, malonią, įdomią,  namų dvasiai artimą aplinką. Vyksta nuolatinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, savišvieta, savo veiklos vertinimas.

Didelis dėmesys kreipiamas į bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima, taikomi įvairūs būdai ir formos, šeimos nariai skatinami dalyvauti vaiko ugdyme ir darželio gyvenime. Turime pastatę įstaigos kiemelyje namelį, kurį pavadinome ,,Mūsų sodybėlė” Čia vyksta įvairi veikla, kviečiami vaikai nelankantys ikimokyklinės įstaigos.

Lopšelio-darželio darbuotojų kolektyvas  ugdo dorą, mylinčią savo kraštą ir jo žmones mažiausiąją Priekulės ir jos apylinkių atžalą.

atnaujinta: Monday, 2020 m. November 23 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2022 Priekulės vaikų lopšelis-darželis