Komisijos, darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.
ĮSTAIGOS TARYBA:
Pirmininkė– Kristina Gumauskienė, logopedė.
Sekretorė–Lina Straukienė, auklėtojos padėjėja.
Nariai:
Irena Skrabienė, direktorė;
Daiva Mažeikienė, auklėtoja;
Marius Auškelis, tėvų atstovas.


MOKYTOJŲ TARYBA – vaikų lopšelio-darželio savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, pavaduotojas ugdymui, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas ir specialusis pedagogas, meninio ugdymo mokytojas.
Pirmininkė–Irena Skrabienė, direktorė.
Sekretorė–Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


METODINĖ GRUPĖ – nuolat veikianti vaikų lopšelio-darželio institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė grupė organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.
METODINĖ GRUPĖ:
Pirmininkė– Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė–Laima Vyštartienė, auklėtoja.
Nariai:
Irena Skrabienė, direktorė;
Džiuralda Kavolienė, auklėtoja;
Kristina Gumauskienė, logopedė;
Albina Smilginienė, auklėtoja.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:
Pirmininkė– Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė–Dainora Strumylienė, auklėtoja.
Nariai:
Irena Skrabienė, direktorė;
Orinta Kasperavičiūtė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Kristina Gumauskienė, logopedė, spec. pedagogė;
Renata Tažienė, auklėtoja
Dainora Bartkienė, psichologė.


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
ATESTACIJOS KOMISIJA:
Pirmininkė –Irena Skrabienė, direktorė.
Sekretorė–Dainora Strumylienė, auklėtoja.
Nariai:
Irena Barbšienė , Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;
Kristina Gumauskienė, logopedė, įstaigos tarybos atstovė;
Albina Smilginienė, auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė.


DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ ĮSTAIGOS INTERNETINĘ SVETAINĘ:
Pirmininkė–Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Kristina Gumauskienė, logopedė;
Edita Milerienė, auklėtojos padėjėja su specialiųjų poreikių vaikais;
Albina Smilginienė, auklėtoja.


ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA – priima rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo įstaigos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.
PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA:
Pirmininkė–Andželika Pocienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
Nariai:
Laima Vyštartienė, auklėtoja;
Kristina Gumauskienė, logopedė;
Lina Straukienė, auklėtojos padėjėja.

atnaujinta: Ketvirtadienis, 2018 m. vasario 8 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2018 Priekulės vaikų lopšelis-darželis