Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkia pedagogus, nepedagoginį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) įstaigos valdymui, padeda spręsti įstaigai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems įstaigos interesams.

Pirmininkė – Kristina Gumauskienė, logopedė.
Sekretorė – Lina Straukienė, auklėtojos padėjėja.
Nariai:
Irena Skrabienė, direktorė;
Daiva Mažeikienė, auklėtoja;
Marius Auškelis, tėvų atstovas.


MOKYTOJŲ TARYBA – vaikų lopšelio-darželio savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Pirmininkė – Irena Skrabienė, direktorė.
Sekretorė – Džiuralda Kavolienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


METODINĖ TARYBA nuolat veikianti Priekulės vaikų lopšelio-darželio institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Pirmininkė – Džiuralda Kavolienė, auklėtoja.
Sekretorė – Albina Smilginienė, auklėtoja.
Nariai:
Jurga Vitkauskė, auklėtoja;
Gitana Marčiukienė, auklėtoja;
Daiva Mažeikienė, auklėtoja.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, atlieka specialiųjų poreikių vaiko pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė – Džiuralda Kavolienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Dainora Strumylienė, auklėtoja.
Nariai:
Irena Skrabienė, direktorė;
Orinta Kasperavičiūtė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Kristina Gumauskienė, logopedė, spec. pedagogė;
Renata Tažienė, auklėtoja
Dainora Bartkienė, psichologė.


MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Pirmininkė – Irena Skrabienė, direktorė.
Sekretorė – Dainora Strumylienė, auklėtoja.
Nariai:
Irena Barbšienė , Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;
Kristina Gumauskienė, logopedė, įstaigos tarybos atstovė;
Albina Smilginienė, auklėtoja, mokytojų tarybos atstovė.


ATSAKINGI UŽ INTERNETO SVETAINĘ:
Džiuralda Kavolienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Kristina Gumauskienė, logopedė.


ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA – priima rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo įstaigos nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.

Pirmininkė – Andželika Pocienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.
Nariai:
Laima Vyštartienė, auklėtoja;
Kristina Gumauskienė, logopedė;
Lina Straukienė, auklėtojos padėjėja.


DARBO TARYBA - darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Tarybos pirmininkė – Kristina Gumauskienė, logopedė;
sekretorė – Jurga Vitkauskė, auklėtoja;
narė – Vilija Vasiulienė, buhalterė.


VIDAUS AUDITO KOORDINAVIMO GRUPĖ – planuoja, organizuoja ir koordinuoja įstaigos įsivertinimo procesą, apdoroja ir išanalizuoja rezultatus, ir jais remdamasi nustato įstaigos veiklos privalumus bei trūkumus.

Pirmininkė – Džiuralda Kavolienė, auklėtoja.
Nariai:
Kristina Gumauskienė, logopedė;
Albina Smilginienė, auklėtoja;
Dainora Strumylienė, auklėtoja;
Daiva Mažeikienė, auklėtoja;
Svetlana Marcinkevičienė, auklėtoja;
Simona Bražaitė, auklėtoja.

atnaujinta: Trečiadienis, 2018 m. balandžio 4 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2018 Priekulės vaikų lopšelis-darželis