Konkursai ir laisvos darbo vietos

PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE REIKALINGAS LOGOPEDAS

Ieškome logopedo teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. Turėti aukštąjį išsilavinimą ir logopedo kvalifikaciją.
2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą ir gebėti juos taikyti.
3. Gebėti įvertinti vaikų kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.
4. Išmanyti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus ir gebėti juos taikyti šalinant vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, bei bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginės psichologinės tarnybos, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.
6. Išmanyti pritaikytų ugdymo programų rengimo principus.
7. Gebėti kaupti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.
8. Mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: teksto rengykle, pateikčių rengykle, elektroninio pašto tvarkymo programa, interneto naršykle.
9. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

Kandidatai pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą (pretendentai į logopedo pareigas privalo pateikti aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą).
4. Kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Gali būti pateikiamos rekomendacijos.

Dokumentai pateikiami kasdien nuo 8.00 iki 16.30 val. arba siunčiami el. paštu: darzelisp@gmail.com iki 2020 m. rugsėjo 18 d.
Konkursas vykdomas rugsėjo 21 d. 13.00 val.
Pretendentai atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai el. paštu ar telefonu ir su reikalingais dokumentais (originalais) pakviesti pokalbiui.
Informacija teikiama tel. ( 8 46) 454105

atnaujinta: Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 13 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2020 Priekulės vaikų lopšelis-darželis