Specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios gyvensenos įgūdžiai

PASLAUGOS

Logopedo paslaugos ir funkcijos:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų;
 • Įvertina ir šalina kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais;
 • Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų lavinimui;
 • Dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Teikia metodinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo mokytojams, konsultuoja vaikų tėvus.

Specialiojo pedagogo paslaugos ir funkcijos:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus;
 • Vertina vaiko gebėjimus, vaikų daromą pažangą;
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus;
 • Bendradarbiauja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • Bendradarbiauja su įstaiga aptarnaujančiais pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.
Kontaktai:
Logopedė, specialioji pedagogė Inga Mendelytė 
Tel. (8 46) 45 41 05
El. p. logopedeinga@yahoo.com
Darbo laikas:
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje
Pirmadienis 7.30–19.00 val.
Antradienis 15.00–19.00 val.
Trečiadienis 7.30–19.00 val.
Darbo laikas:
Derceklių skyriuje
Antradienis 7.30–15.00 val.
Ketvirtadienis 7.00–19.00 val.
Darbo laikas:
Drevernos skyriuje
Penktadienis 7.00–19.00 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paslaugos ir funkcijos:

 • Konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais;
 • Teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą;
 • Inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas;
 • Vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
 • Informuoja įstaigos vadovą apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas;
 • Pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui;
 • Vykdo neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių prevenciją;
 • Vykdo užkrečiamų ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką;
 • Teisės aktų numatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą;
 • Pagal kompetenciją dalyvauja išorės institucijų atliekamuose tikrinimuose;
 • Bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais.
Kontaktai:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Justina Kozienė 
Tel. (8 655) 40 825
El. p. justina.koziene@visuomenessveikata.lt
Darbo laikas:
Pirmadienis 8.00–16.06 val.
Antradienis 8.00–16.06 val.
Trečiadienis 8.00–16.06 val.
Ketvirtadienis 8.00–16.06 val.
Penktadienis 8.00–16.06 val.

Psichologo paslaugos

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata, teikia pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams, rūpinasi reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • Dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
 • Konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais, teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;
 • Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus;
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
Kontaktai:
Psichologė Sandra Anuškevičienė
Tel. (8 611) 14 311
El. p. s.anuskeviciene@gmail.com
Darbo laikas:
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje
Antradienis 8.00−13.00
Ketvirtadienis 8.00−13.00
Darbo laikas:
Derceklių skyriuje
Pirmadienis 8.00–13.00 val.
Darbo laikas:
Drevernos skyriuje
Trečiadienis 8.00–13.00 val.
atnaujinta: Antradienis, 2021 m. sausio 5 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2021 Priekulės vaikų lopšelis-darželis