Specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios ir saugios gyvensenos įgūdžiai.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

      Logopedo paslaugos ir funkcijos:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų;
 • Įvertina ir šalina kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais;
 • Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 • Dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

    Specialiojo pedagogo paslaugos ir funkcijos:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo procesų sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą;
 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms;
 • Atsižvelgdamas į sutrikimo pobūdį, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko;
 • Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas;
 • Padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį įstaigos specialiojo ugdymo kabinete ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes;
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų sutrikusių funkcijų lavinimui;
 • Dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijoje;
 • Šviečia įstaigos bendruomenę specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, specialiosios pagalbos teikimo klausimais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paslaugos ir funkcijos:

 • Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais, ugdytinių tėvais, savivaldos institucijomis, vadovais, sveikatos priežiūros institucijomis, visuomenės sveikatos centru.
 • Rūpinasi vaikų ugdymu sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • Vykdo skubios ir neatidėliotinos  medicinos pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atvejais;
 • Vykdo vaikų sveikatos rodiklių stebėjimą, registravimą ir analizę bei sveikatingumo priemonių nustatymą;
 • Suteikia pirmąją medicinos pagalbą;
 • Vykdo sveikatos priežiūrą;
 • Tvarko medicininės veiklos dokumentaciją;
 • Organizuoja Valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą lopšelyje-darželyje;
 • Vykdo kokybiško, saugaus maitinimo organizavimo priežiūrą;
 • Teikia siūlymus vadovams dėl sveikatos priežiūros lopšelyje-darželyje organizavimo;
 • Dalyvauja ugdymo procese ir lopšelio-darželio renginiuose;
 • Vykdo lopšelio-darželio sveikatos ugdymo programą, projektus;
 • Veda sveikatos valandėles, viktorinas, pramogas;
 • Bendradarbiauja su kitomis medicinos institucijomis;
 • Vykdo bendrąją lopšelio-darželio higieninę priežiūrą;
 • Vykdo RVASVT sistemos audito atlikimą pagal geros higienos praktikos taisykles;

Psichologo paslaugos ir funkcijos:

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata, teikia pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams, rūpinasi reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • Dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
 • Konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais, teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;
 • Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus;
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
atnaujinta: Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2018 Priekulės vaikų lopšelis-darželis