Vaikų priėmimas į įstaigą

Į Priekulės vaikų lopšelį-darželį ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimamas nuo 2 iki 5  metų vaikas.

Vaikai į įstaigą priimami eilės tvarka, direktoriaus įsakymu, tėvams ( teisėtiems vaiko atstovams) pateikus prašymą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, Pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažymą, jei vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių, dokumentus ( jų kopijas).

Grupės komplektuojamos kasmet rugpjūčio mėnesį. Vaikų priėmimas į laisvas vietas vykdomas visus metus. Grupės komplektuojamos pagal vaikų amžių arba mišraus amžiaus. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai integruojami į bendrąsias grupes. Lopšelio grupėje vaikų skaičius – 15, ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje – 20.

Klaipėdos rajone gyvenantys vaikai į lopšelį-darželį priimami iš eilės pagal prašymo registravimo tvarką. Prašymą dėl vaiko priėmimo į lopšelį-darželį pateikia vienas iš tėvų ( globėjų). Jame nurodoma:

vaiko vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo metai), gyvenamoji ir deklaruota vieta ( adresas), kontaktiniai telefonai; pageidaujama lankyti vaikų amžiaus grupė ir duomenys, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiamas prioritetas.

Prašymai registruojami švietimo ir mokslo ministro nustatyto pavyzdžio registracijos žurnale. Priimant vaiką, tėvai (globėjai) pateikia:

Gimimo liudijimo kopiją, vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, dokumentus, patvirtinančius priėmimo prioritetą.

Vaiko priėmimas ugdytis įforminamas dvišale sutartimi.


Prašymas dėl priėmimo į Priekulės vaikų lopšelį-darželį
Prašymas dėl sutarties nutraukimo

atnaujinta: Antradienis, 2019 m. sausio 22 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 454105
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2020 Priekulės vaikų lopšelis-darželis