Vadovų darbotvarkė

GEGUŽĖS MĖNESIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.
Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingi vykdytojai
1. Direkcijos posėdis

  1. 1.1. lauko edukacinių erdvių atnaujinimas, naujų erdvių įrengimas STEAM ugdymo metodikos ugdymui;
  2. 1.2. lopšelio-darželio darbo organizavimas vasarą.
3 d. V. Rimkuvienė
2. Planuojami Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pasitarimai (nuotoliniu būdu) 5, 12, 19,
26 d.
V. Rimkuvienė
3. Nacionalinės švietimo agentūros mokymai „Besimokančios mokyklos kultūros kūrimas“ 3, 4, 10,
13, 14 d.
G. Bakienė
4. Apskrito stalo diskusija rajone „Švietimo pagalbos teikimas rengiantis įtraukiąjam ugdymui“ 20 d. G. Bakienė
5. Metodinės tarybos posėdis

  1. 5.1. vaikų ugdymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas;
  2. 5.2. metodinės tarybos veiklos aptarimas, uždavinių 2021−2022 m. m. suderinimas.
27 d.  G. Bakienė
6. Mokytojų tarybos posėdis

  1. 6.1. įgyvendintų SEU programų aptarimas;
  2. 6.2. sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų programų, sveikatingumą skatinančių projektinių veiklų rezultatų pristatymas, aptarimas.
28 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
7. Įstaigos tarybos posėdis

  1. 7.1. 2020−2021 mokslo metų veiklos plano įgyvendinimo aptarimas.
  2. 7.2. 2020−2023 metų strateginio plano įgyvendinimo aptarimas.
  3. 7.3. įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas, prioritetinių tikslų 2021−2022 mokslo metams aptarimas.
31 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
atnaujinta: Penktadienis, 2021 m. gegužės 7 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: rastine@priekulesdarzelis.klaipeda.lm.lt, darzelisp@gmail.com

© 2021 Priekulės vaikų lopšelis-darželis