Vadovų darbotvarkė

SAUSIO MĖNESIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.
Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingi vykdytojai
1. Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimas Pasitarimų laikai derinami V. Rimkuvienė
2. Susitikimas su savivaldybės deleguota komisija dėl papildomų lėšų skyrimo 5 d. V. Rimkuvienė
3. Seminaras „Psichologo vaidmuo kuriant pozityvų mokyklos mikroklimatą“ 5 d. G. Bakienė
4. Pedagoginio proceso priežiūra

 1. 4.1. ugdomųjų veiklos planų peržiūra, pastabų teikimas pedagogams;
 2. 4.2. ikimokyklinio ugdymo mokytojų: Albinos Smilginienės, Redanos Šeputienės, Vaivos Pakalniškienės veiklų stebėjimas, vertinimas, rekomendacijų teikimas veiklai tobulinti.
3-31 d. G. Bakienė
5. Mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“ 5, 12, 19, 26 d. G. Bakienė
6. Vidaus audito koordinavimo grupės susirinkimas 11 d. G. Bakienė
7. Seminaras „Socialinis pedagogas Vaiko gerovės komisijoje – baudėjas ar gynėjas?“ 26 d. G. Bakienė
8. Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimo ugdymo įstaigoje ataskaitos parengimas už 2021 metus 3-31 d. V. Rimkuvienė

GRUODŽIO MĖNESIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.
Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingi vykdytojai
1. Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimas Pasitarimų laikai derinami V. Rimkuvienė
2. Pedagoginio proceso priežiūra

 1. 2.1. kasdienės ugdomosios veiklos planavimo vertinimas, konsultacijų teikimas veiklai tobulinti.
1−31 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
3. Mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“ 1, 8, 15, 22 d. G. Bakienė
4. Direkcijos posėdis

 1. 4.1. pasirengimas kalėdiniam laikotarpiui.
1 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
5. Nacionalinė žmogaus teisių forumo diskusija – teletiltas „Įtraukus švietimas – misija (ne)įmanoma“ 10 d. G. Bakienė
6. Vidaus audito koordinavimo grupės susirinkimas 16 d. G. Bakienė
7. VGK posėdis 20 d. G. Bakienė
8. Įstaigos tarybos posėdis:

 1. 8.1. 1,2 proc. pajamų mokesčio paramos paskirstymas;
 2. 8.2. ekologiško vaikų maitinimo įstaigoje aptarimas;
 3. 8.3. 2022 m. finansinės sąmatos projekto aptarimas.
21 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
9. Mokytojų tarybos posėdis:

 1. 9.1. sveikatos projekto „Sveikas vaikas – sveikoje bendruomenėje“ rezultatų aptarimas ir tęstinumo numatymas;
 2. 9.2. veiklos kokybės įsivertinimas, pagalbinio rodiklio pasirinkimas veiklai vertinti;
 3. 9.3. eTwinning projektinės veiklos galimybės.
27 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
10. Metodinės tarybos posėdis:

 1. 10.1. metodinės tarybos veiklos aptarimas, uždavinių 2022 m. suderinimas.
29 d. G. Bakienė

LAPKRIČIO MĖNESIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.
Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingi vykdytojai
1. Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimas Pasitarimų laikai derinami V. Rimkuvienė
2. Pedagoginio proceso priežiūra

 1. 2.1. kasdienės ugdomosios veiklos planavimo vertinimas, konsultacijų teikimas veiklai tobulinti.
1−30 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
3. Informacinė konferencija „Įtrauktis švietime. Iššūkiai ir galimybės“ 3−4 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
4. Mokymai „Mokyklų darbuotojų kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimas“ 10, 17, 24 d. G. Bakienė
5. Seminaras „Mokykla ir vadovas: sėkmingą mokyklą bekuriant“ 11 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
6. VGK posėdis 18 d. G. Bakienė
7. Metodinės tarybos posėdis:

 1. 7.1. vaikų adaptacijos tyrimo rezultatų pristatymas ir aptarimas;
 2. 7.2. pranešimas „Komandinio darbo ypatumai ugdant EES turinčius vaikus. Pozityvaus elgesio metodo taikymo galimybės“.
19 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
8. Seminaras „Vaiko fizinio aktyvumo svarba ikimokykliniame amžiuje“ 22 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė

SPALIO MĖNESIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.
Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingi vykdytojai
1. Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimas Pasitarimų laikai derinami V. Rimkuvienė
2. Rudenėlio šventė Drevernos skyriuje 4 d. G. Bakienė
3. Rudenėlio šventė Derceklių skyriuje 6 d. G. Bakienė
4. Pedagoginio proceso priežiūra

 1. 1. Pasirengimas ugdomajai veiklai, jos įgyvendinimas.
 2. 2. Pirminis vaikų pasiekimų įvertinimas.
1−30 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
5. Konfliktų valdymo užsiėmimai pagal Klaipėdos r. sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuotą projektą „Sveikas vaikas – sveikoje bendruomenėje“ 6 d., 13 d., 20 d., 27 d. G. Bakienė
6. Metodinės tarybos pasitarimas

 1. 1. Dėl vaikų adaptacijos tyrimo atlikimo.
 2. 2. Dėl veiklos kokybės įsivertinimo pagalbinio rodiklio 5.2.1. priemonių plano aptarimo.
11 d. G. Bakienė
7. VGK posėdis

 1. 1. Dėl vaikų pagalbos planų rengimo, pristatymo tėvams ir įgyvendinimo ugdymo įstaigoje.
15 d. G. Bakienė
8. Mokytojų tarybos posėdis

 1. 1. Dėl STEAM veiklų aptarimo dirbant su naujai įsigytais veiklos stalais.
 2. 2. Socialinio-emocinio ugdymo programų „Zipio draugai“, „Kimochi“ įgyvendinimo aptarimas.
18 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
9. Dalyvavimas respublikiniuose konkursuose, akcijose, projektuose: „Futboliukas“, „Sveikata visus metus“, „Jaunojo atleto programa“ 1−31 d. G. Bakienė

RUGSĖJO MĖNESIO VADOVŲ DARBOTVARKĖ

Eil.
Nr.
Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingi vykdytojai
1. Klaipėdos rajono švietimo įstaigų direktorių pasitarimas Pasitarimų laikai derinami V. Rimkuvienė
2. Tarybos posėdis 6 d. V. Rimkuvienė
Tarybos pirmininkas
3. Metodinės tarybos posėdis

 1. 1. Dėl metodinės veiklos aptarimo rajone ir įstaigoje.
 2. 2. Sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų sveikatingumo programų įgyvendinimo aptarimas.
8 d. G. Bakienė
4. Pedagoginio proceso priežiūra

 1. 1. Metinių ugdomųjų grupių planų suderinimas.
 2. 2. Ugdomojo proceso planavimo priežiūra Priekulės vaikų lopšelyje darželyje, Drevernos, Derceklių skyriuose.
1−30 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
5. Seminaras−refleksija „Mobingas?! Samprata, priežastys, veiksmai, dalyviai, pasekmės ir intervencija“ 13 d. V. Rimkuvienė
6. Klaipėdos r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinio ratelio susirinkimas 13 d. G. Bakienė
7. Vaiko gerovės komisijos posėdis

 1. 1. Dėl VGK plano 2021 m. aptarimo.
 2. 2. Dėl ugdytinių, kuriems reikalinga specialistų pagalba, sąrašo aptarimo.
15 d. G. Bakienė
8. Paroda Priekulės vaikų lopšelio-darželio lauko edukacinėse erdvėse „Sveikatos medį auginu“ 1−30 d. G. Bakienė
9. Gerosios patirties sklaida „Edukacinių erdvių pritaikymas ugdomajame procese. Sveikatingumo programų įgyvendinimas Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje“ 16 d. V. Rimkuvienė
G. Bakienė
A. Pocienė
10. Rudenėlio šventė Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje 30 d. G. Bakienė
atnaujinta: Antradienis, 2022 m. sausio 11 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2022 Priekulės vaikų lopšelis-darželis