Paslaugos

LOGOPEDO PASLAUGOS

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.

    Logopedo funkcijos:

 • Įvertina ir šalina kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

    Kalbos ir kitos komunikacijos sutrikimai šalinami specialiojo ugdymo kabinete individualių, pogrupinių, grupinių pratybų metu. Sutrikimų šalinimo būdus, metodus, formas, priemones logopedai renkasi atsižvelgdami į vaiko kalbos ir komunikacijos sutrikimą, gebėjimų lygį, amžių.

    Logopedinių pratybų metu turtinamas impresyvusis ir ekspresyvusis žodynas, tikslinamas garsų tarimas, lavinamas girdimasis suvokimas, formuojami garsinės analizės ir sintezės pagrindai, formuojamas kalbos gramatinis taisyklingumas, ugdoma rišlioji kalba, lavinami bendravimo įgūdžiai, formuojami skaitymo ir rašymo pradmenys.

 • Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 • Dalyvauja įstaigos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
 • Šviečia įstaigos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

SPECIALIOJO PEDAGOGO PASLAUGOS

Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo procesų sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties sutrikimų, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
 • Atsižvelgdamas į sutrikimo pobūdį, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, ir juos taiko.
 • Rengia sutrikusių funkcijų lavinimo individualiąsias, pogrupines ir grupines programas.
 • Padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį įstaigos specialiojo ugdymo kabinete ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes.
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų sutrikusių funkcijų lavinimui.
 • Dalyvauja įstaigos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.
 • Šviečia įstaigos bendruomenę specialiųjų poreikių vaikų ugdymo, specialiosios pagalbos teikimo klausimais.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS PASLAUGOS

Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais, ugdytinių tėvais, savivaldos institucijomis, vadovais, sveikatos priežiūros institucijomis, visuomenės sveikatos centru.

    Sveikatos priežiūros specialistės funkcijos:

 • Rūpinasi vaikų ugdymu sveikatos saugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • Vykdo skubios ir neatidėliotinos  medicinos pagalbos suteikimą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atvejais;
 • Vykdo vaikų sveikatos rodiklių stebėjimą, registravimą ir analizę bei sveikatingumo priemonių nustatymą;
 • Suteikia pirmąją medicinos pagalbą;
 • Vykdo sveikatos priežiūrą;
 • Tvarko medicininės veiklos dokumentaciją;
 • Organizuoja Valstybinių sveikatos programų ir Savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą lopšelyje-darželyje;
 • Vykdo kokybiško, saugaus maitinimo organizavimo priežiūrą;
 • Teikia siūlymus vadovams dėl sveikatos priežiūros lopšelyje-darželyje organizavimo;
 • Dalyvauja ugdymo procese ir lopšelio-darželio renginiuose;
 • Vykdo lopšelio-darželio sveikatos ugdymo programą, projektus;
 • Veda sveikatos valandėles, viktorinas, pramogas;
 • Bendradarbiauja su kitomis medicinos institucijomis;
 • Vykdo bendrąją lopšelio-darželio higieninę priežiūrą;
 • Kontroliuoja darbuotojų profilaktinio sveikatos pasitikrinimo savalaikiškumą;
 • Vykdo RVASVT sistemos audito atlikimą pagal geros higienos praktikos taisykles;
 • Organizuoja LR finansuojamų sveikatos krypties programų inicijavimą ir vykdymą  Įstaigoje (išskyrus finansinę dalį), tokių kaip “Pienas vaikams” “Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose” ar kitose.

PSICHOLOGO PASLAUGOS

Teikia pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams, rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

    Psichologo funkcijos:

 • rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;
 • dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;
 • konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais; teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;
 • vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;
 • vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2024 Priekulės vaikų lopšelis-darželis