Specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios gyvensenos įgūdžiai.

LOGOPEDO PASLAUGOS IR FUNKCIJOS

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 • Įvertina ir šalina kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų lavinimui.
 • Dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Teikia metodinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo mokytojams, konsultuoja vaikų tėvus.

SPECIALIOJO PEDAGOGO PASLAUGOS IR FUNKCIJOS

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus.
 • Vertina vaiko gebėjimus, vaikų daromą pažangą.
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus.
 • Bendradarbiauja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Bendradarbiauja su įstaigą kuruojančiais pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.
Kontaktai:
Specialusis pedagogas
Tel. (8 620) 60 853
El. p. zilienejura@gmail.com
Darbo laikas:
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje
Antradieniais 8.00–17.30 val.
Ketvirtadieniais 14.45–17.30 val.
Pietų pertrauka 13.30–14.00 val.
Kontaktai:
Logopedas
Tel. (8 643) 00 967
El. p. logopedeinga@yahoo.com
Darbo laikas:
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje
Pirmadieniais 8.00-13.00 val.
Antradieniais 8.00–13.00 val.
Ketvirtadieniais 8.00–13.00 val.
Penktadieniais 8.00–10.00 val.
Pietų pertrauka 13.30–14.00 val.
Darbo laikas:
Derceklių skyriuje
Trečiadieniais 8.00-13.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–13.30 val.
Kontaktai:
Logopedas
Tel. (8 603) 47 466
El. p. epetrikaite99@gmail.com
Darbo laikas:
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje
Trečiadieniais 8.00–12.00 val.
Ketvirtadieniais 8.00–12.00 val.
Penktadieniais 8.00–12.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.
Kontaktai:
Logopedas, specialusis pedagogas
Tel. (8 678) 58 239
El. p. julija823@gmail.com
Darbo laikas:
Derceklių skyriuje
Antradieniais 8.00−13.00 val.
Penktadieniais 8.00−13.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–13.30 val.
Darbo laikas:
Drevernos skyriuje
Antradieniais 14.30−16.00 val.
Ketvirtadieniais 8.00−13.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–13.30 val.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PASLAUGOS IR FUNKCIJOS

 • Konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais.
 • Teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą.
 • Inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas.
 • Vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
 • Informuoja įstaigos vadovą apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.
 • Pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui.
 • Vykdo neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių prevenciją.
 • Vykdo užkrečiamų ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką.
 • Teisės aktų numatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja išorės institucijų atliekamuose tikrinimuose.
 • Bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais.
Kontaktai:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Tel. (8 655) 40 825
El. p. ausra.zubaviciute@visuomenessveikata.lt
Darbo laikas:
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje
Pirmadieniais 8.00–16.00 val.
Antradieniais 8.00–16.00 val.
Trečiadieniais 8.00–13.30 val.
Ketvirtadieniais 8.00–10.00 val.
Penktadieniais 8.00–14.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.
Darbo laikas:
Drevernos skyriuje
Ketvirtadieniais 10.00–16.00 val.

PSICHOLOGO PASLAUGOS IR FUNKCIJOS

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata, teikia pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams, rūpinasi reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
 • Dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.
 • Konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais, teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams.
 • Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
Kontaktai:
Psichologas
Tel. (8 614) 53 934
El. p. tkrakyte@gmail.com
Darbo laikas:
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje
Pirmadieniais 8.30−17.00 val.
Ketvirtadieniais 13.00−16.30 val.
Pietų pertrauka 12.30–13.00 val.

SOCIALINIO PEDAGOGO PASLAUGOS IR FUNKCIJOS

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius, rengia individualius vaikui pagalbos planus.
 • Konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Vykdo vaiko teisių pažeidimų prevenciją.
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas.
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas, bendradarbiauja su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais.
 • Šviečia bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, lopšelio-darželio nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityvios socializacijos klausimais.
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus.
 • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus, atsižvelgdamas į bendruomenės poreikius.
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
Kontaktai:
Specialusis pedagogas
Tel. (8 672) 43 896
El. p. a.smilginiene@gmail.com
Darbo laikas:
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje
Pirmadieniais 9.45−13.45 val.
Trečiadieniais 12.30–15.30val.
Pietų pertrauka 13.30–14.00 val.
Darbo laikas:
Derceklių skyriuje
Ketvirtadieniais 14.00–16.30 val.
Pietų pertrauka 13.30–14.00 val.
Darbo laikas:
Drevernos skyriuje
Trečiadieniais 10.30–12.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2024 Priekulės vaikų lopšelis-darželis