Specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos visapusiškam vaikų auklėjimui ir ugdymui, vaikų socialiniam ir psichologiniam saugumui, formuojami vaikui saugios gyvensenos įgūdžiai.

LOGOPEDO PASLAUGOS IR FUNKCIJOS

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 • Įvertina ir šalina kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
 • Konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo klausimais.
 • Rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų lavinimui.
 • Dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Teikia metodinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo mokytojams, konsultuoja vaikų tėvus.

SPECIALIOJO PEDAGOGO PASLAUGOS IR FUNKCIJOS

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, padeda įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus.
 • Vertina vaiko gebėjimus, vaikų daromą pažangą.
 • Numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus.
 • Bendradarbiauja ir teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Bendradarbiauja su įstaigą kuruojančiais pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.
Kontaktai:
Specialusis pedagogas
Tel. (8 620) 60 853
El. p. zilienejura@gmail.com
Darbo laikas:
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje
Antradieniais 8.00–18.00 val.
Pietų pertrauka 13.30–14.00 val.Ketvirtadieniais 14.45–17.30 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.
Logopedas
Tel. (8 643) 00 967
El. p. logopedeinga@yahoo.com
Darbo laikas:
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje
Pirmadieniais 8.00-17.00 val.
Antradieniais 8.00–17.00 val.
Trečiadieniais 8.00-17.00 val.
Ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–13.30 val.
Logopedas, specialusis pedagogas
Tel. (8 678) 58 239
El. p. julija823@gmail.com
Darbo laikas:
Derceklių skyriuje
Antradieniais 8.00−13.00 val.
Penktadieniais 8.00−13.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–13.30 val.
Darbo laikas:
Drevernos skyriuje
Antradieniais 15.00−16.30 val.
Ketvirtadieniais 8.00−13.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–13.30 val.

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PASLAUGOS IR FUNKCIJOS

 • Konsultuoja įstaigos bendruomenę sveikatos stiprinimo klausimais.
 • Teikia pagalbą įgyvendinant sveikatos ugdymą.
 • Inicijuoja ir dalyvauja rengiant, įgyvendinant vaikų sveikatos stiprinimo programas.
 • Vertina įstaigos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
 • Informuoja įstaigos vadovą apie sveikatos stiprinimo veiklą ir problemas.
 • Pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui.
 • Vykdo neinfekcinių ligų, jų rizikos veiksnių prevenciją.
 • Vykdo užkrečiamų ligų ir rizikos veiksnių profilaktiką.
 • Teisės aktų numatyta tvarka vykdo maitinimo organizavimo priežiūrą.
 • Pagal kompetenciją dalyvauja išorės institucijų atliekamuose tikrinimuose.
 • Bendradarbiauja su asmens sveikatos ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigų specialistais.
Kontaktai:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Tel. (8 655) 40 825
El. p. ausra.zubaviciute@visuomenessveikata.lt
Darbo laikas:
Pirmadieniais 8.00–17.00 val.
Antradieniais 8.00–17.00 val.
Trečiadieniais 8.00–13.30 val.
Ketvirtadieniais 8.00–16.30 val.
Penktadieniais 8.00–14.00 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

PSICHOLOGO PASLAUGOS IR FUNKCIJOS

 • Rūpinasi vaikų psichine sveikata, teikia pedagoginę psichologinę pagalbą vaikams, rūpinasi reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
 • Dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais.
 • Konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais, teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams.
 • Vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
Kontaktai:
Psichologas
Tel. (8 626) 34 704
El. p. silinskaitezivile@gmail.com
Darbo laikas:
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje
Pirmadieniais 9.00−15.45 val.
Trečiadieniais 9.00–15.45 val.
Penktadieniais 9.00−13.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–13.30 val.
Darbo laikas:
Derceklių skyriuje
Ketvirtadieniais 9.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 13.00–13.30 val.
Darbo laikas:
Drevernos skyriuje
Antradieniais 9.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 13.00–13.30 val.
atnaujinta: Penktadienis, 2023 m. balandžio 21 d.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2023 Priekulės vaikų lopšelis-darželis