Įstaigos istorija

Labai įdomi lopšelio veiklos pradžios istorija, kurią pasakojo nuo atidarymo dirbantys darbuotojai. Kalbama, kad pirmoji ikimokyklinė įstaiga galėjo veikti nuo 1947 m. Tuo metu vaikai į lopšelį buvo priimami nuo 1 m. Darželis buvo atskiras pastatas. Vadovai lopšelio ir darželio nesikeitė. Vedėja Stefa Kmitienė išdirbo 25 m., Teresė Petronėlė Marcinkevičienė išdirbo 20 m. 1961−1962 m., kai Priekulėje naikino karinį komisariatą, patalpos atiteko lopšeliui. Pirmame aukšte įsikūrė įstaiga, o antrame aukšte gyveno šeimos.

1978 m. kovo mėn. Priekulės mieste buvo atidarytas naujas lopšelis-darželis, tuometinėje Daržų g. 11, dabar Lietuvininkų g. 11, kurį galėjo lankyti 155 vaikai. Naujame pastate veikė 7 grupės: 3 lopšelio ir 4 darželio. Pirmą kartą lopšelis ir darželis buvo sujungtas į vieną įstaigą. Įstaigai vadovavo vedėja Irena Blytuškina.

Iki 1994 metų buvo labai didelė vadovų kaita. Pasikeitė 8 vadovai. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu, esant nestabiliai ekonominei padėčiai, mūsų įstaiga atsidūrė kryžkelėje. Vaikų skaičiaus svyravimą lėmė įvairių įstatymų pasikeitimai. Buvo laikotarpis, kai tėvai gaudavo apie 18 litų už vaiką, kuris nelanko ikimokyklinės įstaigos. Tokia parama tėvus paskatino ikimokyklinio amžiaus vaikus ugdyti ir prižiūrėti namuose.

1993 m. liko tik dvi grupės. Ieškota būdų, kad būtų atidarytos dvi specialiosios grupės vaikams, turintiems įvairių kalbos ir judėjimo sunkumų, įvesti logopedo ir spec. pedagogo etatus.

1994 m. konkurso tvarka į vedėjos pareigas paskirta Irena Skrabienė. Vadovaujant vedėjai ir atsiradus  įstatymui dėl mokesčių panaikinimo socialiai remtinų šeimų vaikams bei mokesčio už darželį sumažinimo iki pusės sumos šeimoms, kurios augina tris ir daugiau vaikų, bendras vaikų skaičius pradėjo augti. Tais pačiais metais vedėjos iniciatyva buvo atidarytos dar dvi grupės. Atsirado daugiau darbo vietų ir įvestas auklėtojos etatas. 1998 m. rugsėjo mėn. atidaryta septinta grupė ikimokyklinio amžiaus vaikams.

Nuo 1997 m. pradėta kurti jauki, estetiška, vaikų kūrybą, vaizduotę, saviraišką skatinanti aplinka, paremta lietuvių liaudies etninės kultūros pagrindais.

2000 m. uždaryta logopedinė grupė, o vaikai su kalbos sunkumais integruoti į bendrąsias grupes.

2006 m. uždaryta specialioji grupė. Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, integruoti į bendrąsias grupes.

2005 m. sausio 1 d. įstaigai suteiktas ūkinis-finansinis savarankiškumas.

Lopšelis-darželis vienintelė ikimokyklinė įstaiga Priekulės mieste. Čia ugdomi ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai iš miestelio ir aplinkinių kaimų. Siekiant padėti šeimai pažinti ir perimti lietuvių tautos istorinį bei kultūrinį palikimą, ugdymas vyksta per pasirinktą etninės kultūros kryptį, kuri neatskiriamai susijusi su Priekulės miesto istorija, gamta, krašto papročiais ir tradicijomis. Palaikomi dalykiniai ryšiai su Priekulės socialinių paslaugų centru, Ievos Simonaitytės gimnazija, muzikos mokykla, kultūros namais. Lopšelio-darželio ugdytinių tėvai yra nuolatinai rėmėjai ir pagalbininkai kuriant ugdomąją aplinką. Kartu su jais lopšelyje-darželyje kuriame jaukią, estetišką aplinką, kad vaikui būtų sudarytos sąlygos saviraiškai gebėjimams, kūrybai, bendravimui, aktyviai veiklai.

Jau tradicija tapo rengti vakarojimus su močiutėmis. Susikūrė aktyvių močiučių klubas ,,Močiutės skrynia“, kurios su malonumu sutinka susitikti su ugdytiniais ir pedagogais, dalintis šeimos tradicijomis, papročiais.

Tradicinės Užgavėnių šventės metu darbuotojai linksmina ir džiugina savo apsilankymu ne vieną priekuliškį. Patys darbuotojai kuria išradingas ir originalias, šiai progai skirtas kaukes.

Nuo 2005 m. lopšelis-darželis yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narys.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis glaudžiai bendradarbiauja su Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos priešmokyklinėmis grupėmis. Tuo tikslu kasmet vykdomas  projektas ,,Kaip palengvinti vaiko perėjimą iš darželio į mokyklą“, kurio metu vykdomos įvairios bendros ugdomosios veiklos.

Lopšelio-darželio pedagogai vaikus ugdo etninės kultūros dvasia pagal rėdos rato natūralų sukimąsi, kuria jaukią, namų dvasiai artimą aplinką. Darželio lauko teritorijoje turime įrengę ,,Sodybėlę“, kurioje organizuojamos etnine tematika parengtos veiklos.

Ypatingas dėmesys kreipiamas į bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima, taikomi įvairūs būdai ir formos. Šeimos nariai skatinami dalyvauti vaiko ugdyme ir darželio gyvenime. Kiekvienais mokslo metais, vasaros pradžioje,  organizuojame šeimos sveikatingumo šventę.

2016 m. rugsėjo 1 d. išnuomotas 412,39 m² pastatas Derceklių k. ir prijungtas prie lopšelio-darželio. Nuomojamuose Derceklių skyriaus patalpose veikia 3 grupės, ugdomas 51 vaikas.

2020 m. rugsėjo 1 d. prie Priekulės vaikų lopšelio-darželio prijungtas Drevernos darželis. Drevernos skyriuje veikia 3 grupės, kuriose ugdomi 44 vaikai.

2020 m. liepos 1 d. konkurso tvarka į Priekulės vaikų lopšelio-darželio direktorės pareigas  paskirta Vilija Rimkuvienė.

 

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2024 Priekulės vaikų lopšelis-darželis