Įstaigos taryba ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

ĮSTAIGOS TARYBA:

Pirmininkė – Kristina Gumauskienė, specialioji pedagogė, logopedė.

Nariai:
Irena Skrabienė, direktorė;
Daiva Mažeikienė, auklėtoja;
Lina Straukienė, auklėtojos padėjėja;
Marius Auškelis, tėvų atstovas.


MOKYTOJŲ TARYBA – vaikų lopšelio-darželio savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, pavaduotojas ugdymui, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas ir specialusis pedagogas, meninio ugdymo mokytojas.


METODINĖ GRUPĖ – nuolat veikianti vaikų lopšelio-darželio institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti. Metodinė grupė organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas. Analizuoja auklėtojų metodinę veiklą , numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

METODINĖ GRUPĖ:

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Irena Skrabienė, direktorė;
Džiuralda Kavolienė, auklėtoja;
Regina Abromaitienė, auklėtoja;
Dainora Strumylienė, auklėtoja;
Kristina Gumauskienė, specialioji pedagogė, logopedė;
Albina Smilginienė, auklėtoja.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA – organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė – Dainora Strumylienė, auklėtoja.

Nariai:
Kristina Gumauskienė, logopedė, specialioji pedagogė;
Genovaitė Šližaitienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Romualda Mikšienė, auklėtoja;
Džiuralda Kavolienė, auklėtoja.


ATESTACINĖ KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijų posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

ATESTACINĖ KOMISIJA:

Pirmininkė – Irena Skrabienė, direktorė.

Nariai:
Irena Barbšienė, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Džiuralda Kavolienė, auklėtoja;
Regina Abromaitienė, auklėtoja;
Dainora Srumylienė, auklėtoja.


DARBO GRUPĖ, ATSAKINGA UŽ ĮSTAIGOS INTERNETINĘ SVETAINĘ:

Pirmininkė – Giedrė Bakienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Kristina Gumauskienė, logopedė, specialioji pedagogė;
Svetlana Marcinkevičienė, auklėtoja;
Laura Kazlauskaitė, auklėtoja.


ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA – priima rekomendacinį sprendimą dėl paramos skirstymo įstaigai, grupėms.

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA:

Pirmininkė – Andželika Pocienė, ūkvedė.

Nariai:
Laima Vyštartienė, auklėtoja;
Kristina Gumauskienė, logopedė, specialioji pedagogė;
Lina Straukienė, auklėtojos padėjėja.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis
Adresas: Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341 Klaipėdos r. sav.
Telefonas: (8 46) 45 41 05
El. paštas: darzelisp@gmail.com

© 2024 Priekulės vaikų lopšelis-darželis